Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Regulaminy

Regulamin klubu Warszawska La Playa Music Bar

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Klub Warszawska La Playa Music Bar (w skrócie: Klub La Playa) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Helskie 1/5 w Warszawie (03-459) jest miejscem prywatnym i reprezentowany jest wyłącznie przez Kierownictwo Klubu.
 2. Jedyną oficjalną stroną klubu La Playa jest strona www.laplaya.pl. Właściciel firmy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Kupując bilet uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu klubu i regulaminu imprezy oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb porządkowych, kierownictwa klubu oraz organizatora imprezy.
 4. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

§ 2 Prawo wstępu

 1. Klub La Playa nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej po godzinie 21.00.
 2. Prawo wstępu na imprezy organizowane w Klubie La Playa mają:
  1. osoby, które ukończyły 18 rok życia (podczas wybranych imprez 21 rok życia) i posiadają karę klubową, bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora;
  2. przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę;
  3. przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnieni do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 3. Na imprezy organizowane przez Klub La Playa wstępu nie mają:
  1. osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji (na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy a dn. 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);
  3. osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.
 4. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem do Klubu, czy w trakcie przebywania na jego terenie.
 5. Za sprawdzanie kart klubowych oraz wpuszczanie gości odpowiedzialny jest wyznaczony przez klub selekcjoner, który zaprasza gości do środka klubu.
 6. Sprzedaż biletów odbywa się przed wejściem do klubu.
 7. Informacje dotyczące imprez w klubie oraz obowiązujące ceny biletów wstępu do klubu, znajdują się na stronie internetowej klubu pod adresem: www.laplaya.pl
 8. Klub La Playa nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie, takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

§ 2 Karty Klubowe I.Wydawanie Kart Klubowych

 1. Klub La Playa umożliwia stałym Gościom wyrobienie imiennej karty klubowej. Kartę klubową może wyrobić osoba, która skończyła 21 lat.
 2. Osoby zainteresowane członkowstwem w klubie powinny zgłosić się po wniosek o przyznanie karty klubowej, dostępny w klubie podczas każdej z otwartych imprez u selekcjonera/selekcjonerki. Po wypełnieniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu karta będzie do odbioru po upływie 7 dni od jej przyznania. Klub La Playa zastrzega możliwość odmowy wydania karty bez podania przyczyny.
 3. Karty klubowe są imienne i może się nimi posługiwać tylko okaziciel. Przekazywanie Karty osobom trzecim skutkuje natychmiastową jej utratą.
 4. Karta klubowa jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości.
 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia karty w przypadku niezgodnego z regulaminem klubu, prawem lub dobrym obyczajem zachowania członka klubu podczas imprezy.
 6. Członkostwo klubowe jest dwustopniowe. Najpierw przyznana zostaje karta klubowa, po 10. wizycie na imprezie weekendowej w klubie zarejestrowanej w kasie klubu w ciągu jednego roku od wydania karty może zostać przyznana karta VIP. Karty VIP przyznawane są wyłącznie uznaniowo, nie można ich kupić w żaden bezpośredni sposób. Karta VIP jest wystawiana imiennie i nie można jej przekazywać innej osobie, dlatego ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela.
 7. Posiadacz karty klubowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych/reklamowych i do otrzymywania newslettera .Jednocześnie ma prawo wglądu do danych/ poprawiania ich za pośrednictwem biura klubu.
  1. Opłaty
   1. Karta wydawana jest bezpłatnie. Obowiązuje pierwsze minimalne doładowanie karty za kwotę 300 zł
   2. Wymiana karty klubowej na kartę VIP jest bezpłatna
  2. Korzyści
   1. Posiadanie karty klubowej upoważnia do wejścia poza kolejnością na imprezy klubowe wraz z osobą towarzyszącą z wyłączeniem imprez zamkniętych oraz Festiwali.
   2. Karta klubowa umożliwia zniżki na zakup biletów.
   3. Karta klubowa umożliwia dokonanie bezpłatnej rezerwacji stolika na dowolną ilość osób.
   4. Okazanie karty VIP podczas transakcji na barze jest jednoznaczne z udziałem w programie lojalnościowym, gdzie każdy zakup gwarantuje zbieranie punktów. Zebrane punkty wymieniamy na nagrody.
   5. O liczbie zebranych punktów informuje na życzenie barman.
  3. Zasady posługiwania się kartą klubową Pre-paid
   1. Karta klubowa jest środkiem płatniczym w barze głównym.
   2. Doładowanie odbywa się tylko w kasie głównej w lokalu.
   3. Na kartę można wpłacić dowolną sumę gotówki.
   4. Jeżeli zabraknie środków na karcie można ją doładować w trakcie imprezy.
   5. Wplaty na karcie klubowej upoważniają do 10% rabatu, a na karcie VIP do 15% rabatu.
   6. Wypłata pieniędzy z karty nie jest możliwa.
   7. Pieniądze wpłacone na kartę można wykorzystać w dowolnym czasie w godzinach pracy klubu.
   8. Karta ważna jest do końca sezonu.
   9. Potwierdzeniem obciążenia karty jest bon drukowany przy wydaniu towaru.
   10. Zachowanie tej samej karty i jej personalizacja oraz ponowne jej doładowywanie gwarantuje wygodę i rabaty.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

 1. Dla bezpieczeństwa gości klub prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony posiadających odpowiednie identyfikatory.
 2. Osoby wchodzące na teren klubu La Playa zobowiązane są poddać się kontroli osobistej (sprawdzeniu) oraz kontroli bagażu osobistego.
 3. Na teren Klubu La Playa zabrania się wnoszenia: napojów alkoholowych, narkotyków, broni, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, pożarowo niebezpiecznych, ostrych narzędzi. Przedmioty te będą konfiskowane i wydawane w obecności Policji.
 4. Uczestnik imprezy ma obowiązek:
  1. zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, informować organizatora, pracowników ochrony i służb porządkowych o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia;
  2. stosować się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę;
  3. kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 5. Uczestnikom imprezy zabrania się:
  1. Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez;
  2. Wychodzenia z zakupionym w Klubie alkoholem;
  3. Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora. 6. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
 6. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.

§ 4 Współorganizowanie imprez

 1. Zgoda na współorganizację imprezy następuje na wniosek składany przez Organizatora. Zgoda Klubu La Playa wydawana jest pisemnie.
 2. W ramach współorganizacji imprez Klub La Playa udostępnia teren Klubu wraz z budynkami, zapewnia promocję wydarzenia na stronie internetowej Klubu oraz, po uzgodnieniu z Organizatorem, zapewnia odpłatnie obsługę techniczną imprezy.
 3. Klub La Playa decyduje o ilości zatrudnionej ochrony oraz bileterów, po przedstawieniu harmonogramu imprezy przez organizatora
 4. Koszt ochrony imprezy oraz bileterów jest pokrywany przez Organizatora o odliczany od biletów w pierwszej kolejności. Klub La Playa uwzględnia w drugiej kolejności ustalone pisemnie koszty organizatora takie jak promocja, prowadzący, dj-e, wokaliści, upominki i inne ustalone przez strony.
 5. Wniosek o współorganizację powinien zawierać:
  1. dane organizatora w tym firmę
  2. datę i miejsce wydarzenia,
  3. cel wydarzenia,
  4. zasady uczestnictwa w tym cenę biletów,
  5. szczegółowy harmonogram wydarzenia, Złożenie wniosku o powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia lub innym uzgodnionym przez strony
 6. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji o współorganizacji we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia.
 7. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do pokrycia stałych ryczałtowych kosztów funkcjonowania Klubu podczas trwania imprezy- tj. kwoty 1000 zł za każdą dobę. Na kwotę ryczałtu składają się koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, podatku od nieruchomości, zarządzania i administrowania terenem Klubu oraz obsługą menagerską, koszty podatków i opłat od nieruchomości.
 8. Klub La Playa wyraża pisemną zgodę na wprowadzenie przez Organizatora sponsora na teren Klubu w trakcie organizowanej imprezy. W przypadku nieuzgodnionego wprowadzenia logo sponsora na teren Klubu Organizator zapłaci na rzecz Klubu La Playa karę umowną w wysokości 10 000 zł netto za 1 każda dobę.
 9. Organizator nie ma prawa do wnoszenia na teren Klubu własnych produktów spożywczych i pokryje koszt otwartego rachunku przez swoich uczestników i podwykonawców, jeśli wcześniej nie ustali, że sami pokrywają opłatę za spożycie z barów i koszty artykułów spożywczych.
 10. Klub jest upoważniony do przerwania programu, który nie jest zgodny z ustaleniami i ma prawo obciążyć organizatora kosztami z tego wynikającymi.
 11. W przypadku nienależytego prowadzenia imprezy przez Organizatora Pracownicy Klubu La Playa mają prawo podejmować czynności, które zapobiegną naruszeniu wizerunku Klubu La Playa. W takim przypadku organizator zobowiązuje się pokryć uzasadnione wydatki.
 12. Organizator ma obowiązek wystawienia faktury VAT lub rachunku po uzgodnieniu wszystkich dodatkowych kosztów z kierownictwem Klubu La Playa. Rozliczenie imprezy nastąpi po prawidłowym dostarczeniu rachunku przez Organizatora.
 13. Kwota pozostała po odliczeniu wydatków wskazanych w pkt. 1 – 12 niniejszego Regulaminu dzielona jest procentowo między Organizatora i Klub La Playa zgodnie z umową. W barku zapisów umownych Organizator otrzymuje 40 procent z wpływu z biletów, po pokryciu kosztów.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
 2. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materiał z nagrań zostać przekazany odpowiednim organom.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Wejście na teren obiektu, na którym odbywa się impreza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników Imprezy (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 późn. zm.).
 5. Uczestnik imprezy dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia i filmów ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć przez Klub La Playa. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu La Playa oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
 6. Wszystkie zdjęcia publikowane na fanpejdżu i stronie internetowej Klubu są chronione Prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez pisemnej zgody Autora/Autorów jest zabronione.
 7. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie ani zadośćuczynienie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
 8. Uczestnicy dyskoteki mogą być narażeni na: poślizg na śliskiej posadzce, uderzenie o elementy wyposażenia wnętrza klubu, upadek ze schodów, podestów, balkonów. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem, upadkiem, bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy, uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie ani zadośćuczynienie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie klubu.
 10. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową.